Werkwijze

Verwijzing

Wanneer u logopedische hulp nodig heeft, is een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, specialist, tandarts of orthodontist noodzakelijk. Deze verwijzing dient u, samen met uw zorgpas en een geldig legitimatiebewijs bij de eerste afspraak mee te nemen. Vanaf 1 juni 2009 zijn wij wettelijk verplicht de identiteit van onze patiënten te controleren. Naast de verwijzing en de zorgpas, wordt u dan ook gevraagd een identiteitsbewijs of een bewijs uit het geboorteregister mee te nemen.

Voor een aantal zorgverzekeringen geldt “directe toegankelijkheid” (DTL). Dit houdt in dat u zonder verwijzing naar logopedie kunt komen, wanneer dit door uw verzekering wordt vergoed en wij hiervoor een overeenkomst met uw verzekering hebben afgesloten.

U kunt uw polis hierop nakijken of informeren bij de logopedisten van Logopediepraktijk Oldambt.

Werkwijze

Voordat we tot onderzoek overgaan vindt er eerst een intakegesprek plaats. Bij de intake worden belangrijke gegevens van u of uw kind genoteerd. Het logopedische probleem en de achtergrond ervan worden op die manier in kaart gebracht. Dit gebeurt door het stellen van vragen. Daarna vindt het logopedisch onderzoek plaats. De gegevens van de intake en het onderzoek worden bewaard in onze digitale dossiers; dit zijn wij verplicht. Veelal wordt ook gebruik gemaakt van logopedische tests en logopedische observatie. Aan de hand van de gegevens, die uit de intake en het logopedisch onderzoek verkregen zijn, wordt er een behandelplan opgesteld. De uitkomsten van het onderzoek en de doelen voor de behandeling worden met u besproken en op de hulpvraag afgestemd.

Een logopedische behandeling duurt, afhankelijk van de klacht, ongeveer 25 minuten per keer.